Forsikring og situationen i Ukraine og Rusland

Publiceret 11.03.2022
Det er vigtigt, at være OBS på forsikringerne i en tid med krig i Ukraine og usikre forhold i Rusland

Der er kamphandlinger i store dele af Ukraine, og Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til flere regioner i området, inkl. Krim-halvøen.

 

På grund af flyforbud fraråder Udenrigsministeriet også alle ikke-nødvendige rejser til hele Rusland og fraråder direkte alle rejser til bestemte dele af Rusland.

 

Det gælder lige nu områderne ved grænsen til Ukraine Belgorod Oblast, Bryansk Oblast, Kursk Oblast, Rostov Oblast, Voronezh Oblast, foruden områderne Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien.

 

Situationen ændrer sig hele tiden. Man kan holde sig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der opdateres løbende med info. Rejsevejledningerne er her:

 

Rejsevejledninger (um.dk)

 

Hvis man befinder sig i Rusland som dansk turistrejsende, opfordrer Udenrigsministeriet til, at man sørger for at arrangere hjemrejse til Danmark, mens det fortsat er muligt med kommercielle flyvninger.

 

Befinder man sig i Ukraine, afhænger situationen af, hvor man befinder sig. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man vurderer situationen, der hvor man er, og søger andre steder hen, hvis sikkerheden er truet.

 

Afbestilling af rejse

Hvis man står med en planlagt rejse, som er påvirket af konflikten, må man tale med sin rejseudbyder eller sit rejseselskab om at få refunderet eller ombooket rejsen. Sådan er reglerne for pakkerejser, når rejseudbyderen ikke kan levere den rejse, som kunden har bestilt.

 

Forsikringsselskabernes afbestillingsforsikringer dækker som udgangspunkt kun forhold, der vedrører en selv som person. Dvs. hvis man selv bliver akut syg, eller hvis der opstår akut sygdom/dødsfald i den forsikredes nærmeste familie.

 

Det betyder, at forsikringsselskabernes afbestillingsforsikring typisk ikke dækker afbestilling pga. forhold på rejsedestinationen – herunder krigslignende forhold. Der kan dog være forsikringsselskaber, som har en særlig dækning. Man kan spørge sit forsikringsselskab og få besked og gode råd der.

 

Forsikringer dækker typisk ikke områder med krig

En almindelig privat forsikring, fx rejseforsikring, bilforsikringer og ulykkesforsikring dækker ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af krig og borgerkrig. Forsikringen dækker normalt heller ikke, hvis man rejser til Ukraine-området som frivillig fx for at deltage i nødhjælpsarbejde eller for at hente flygtninge ud. Hvis man ønsker at tage afsted til en krigszone, er det vigtigt, at man forinden rådfører sige med sit forsikringsselskab om konsekvenser og muligheder.

 

Hvis en konflikt bryder ud, mens man er på rejse/opholder sig i området, dækker forsikringen i indtil en måned efter, konflikten brød ud – det forudsætter dog, at man ikke selv deltager aktivt i kamphandlinger.

 

Erhvervsforsikringer

Hvis man er udstationeret og altså arbejder i Ukraine-området eller i Rusland, kan man være dækket af en erhvervs- eller udstationeringsforsikring. I særlige tilfælde kan arbejdsgiveren have tilkøbt en såkaldt krigszonedækning. Man må kontakte sin arbejdsgiver eller sit forsikringsselskab for nærmere oplysninger.

 

På bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikringer er krigsklausuler helt almindelige og også afspejlet i de betingelser, der gælder for forsikringsselskabernes muligheder for genforsikring. Det er ikke muligt at beregne risiko og dermed priser på forsikringerne, hvis der ikke er undtagelser i tilfælde af krig.

 

Virksomheder i krigsområder kan få vanskeligt ved at bruge deres forsikringsdækning, hvis den i en krigsperiode rammes af en skade eller en ulykke. I den øjeblikkelige situation forsøger forsikringsselskaberne at finde løsninger i samarbejde med de kunder, der har aktiviteter i området.

 

Tilmelding til danskerlisten

Befinder man sig i områder med krigslignende forhold, bør man tilmelde dig danskerlisten her: https://danskerlisten.um.dk/.

 

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet bedre mulighed for at sende vigtige informationer om, hvordan man bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor den registrerede befinder sig.

 

Husning af flygtninge i Danmark

Den russiske invasion har sendt over 1 mio. mennesker på flugt. Danskerne åbner i øjeblikket dele af deres hjem for ukrainske flygtninge. Mange forsikringsselskaber har udvidet dækningen fx på indboforsikringen til også at omfatte ukrainske flygtninge, der midlertidigt er flyttet hjem til en af deres kunder.

 

Uheld med ukrainske og russiske køretøjer i Danmark

Nogle ukrainske flygtninge kører selv hertil i egne biler. For at understøtte disse flygtninge har det danske DFIM truffet følgende beslutning på linje med de øvrige nordiske lande samt Polen:

 

Ved indrejse til Danmark med et motorkøretøj ført af ukrainske flygtninge, der er indregistreret på ukrainske eller russiske nummerplader, vil DFIM ved henvendelse udstede en gratis grænseforsikring til motorkøretøjet med gyldighed af én måned. Dermed vil der være forsikringsdækning – ansvarsforsikring - i forbindelse med uheld på de danske veje.

 

Yderligere oplysninger på DFIMs hjemmeside.

 

 

Arbejdsskadeforsikring

 

Ved permanent arbejde i udlandet

Som udgangspunkt gælder territorialprincippet i arbejdsskadeloven, som indebærer, at det er en betingelse for sikring efter loven, at arbejdstageren er ansat til arbejde i Danmark. Det er ikke en betingelse, at arbejdstageren eller arbejdsgiveren har bopæl eller hjemsted i Danmark.  Modsat er personer, der er ansat til arbejde i udlandet, ikke sikret, uanset de har bopæl i Danmark, eller deres arbejdsgiver har hjemsted i Danmark.

 

Ved midlertidigt arbejde i udlandet

Personer, der er ansat til arbejde i Danmark, og som af deres arbejdsgiver udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet, forbliver sikret i Danmark under visse betingelser.

 

Betingelserne afhænger af, om den pågældende udsendes til:

  1. et land, der er medlem af EU eller EØS
  2. et land, som Danmark har overenskomst med om arbejdsskadesikring
  3. et land uden for EU eller EØS, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring

Ved udsendelse til et land, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring – Ukraine er et sådant land -  fortsætter sikringen efter lov om arbejdsskadesikring i indtil 12 måneder regnet fra påbegyndelsen af udstationeringen på de betingelser, der fremgår af § 3 i udsendelsesbekendtgørelsen:

  • den udsendte/udstationerede arbejdstager havde bopæl i Danmark inden udsendelsen
  • udsendelsen sker fra en virksomhed med hjemsted i Danmark

Der kan være regler i arbejdslandet, der betyder, at den udsendte samtidig skal være sikret efter arbejdslandets lovgivning.

 

Arbejdstagere, herunder journalister, som er arbejdsskadesikret i kraft af arbejde i Danmark og som samtidigt har bopæl i Danmark, bevarer (i medfør af bekendtgørelsens § 3), deres sikring under udsendelse til midlertidigt arbejde i Ukraine i 12 måneder.

 

Der er der ingen sikring for arbejde udover 12 måneder og arbejdsgiverens forsikringsselskab hæfter ikke for skader som følge af ulykker, der indtræffer efter udløbet af 12 måneder regnet fra ankomsten i Ukraine.

 

Der kan eventuelt tegnes af privat ulykkesforsikring "på arbejdsskadeligende vilkår" som forsættelse af den lovpligtige ulykkesforsikring udover de 12 måneder.  Arbejdstagere, der udsendes på vegne af eller som repræsentanter for staten eller offentlige myndigheder, er sikret uden tidsbegrænsning.

 

Ved udførsel af arbejde i flere lande

Ifølge reglerne er en arbejdstager med arbejde i flere lande for én arbejdsgiver sikret i arbejdsgiverens hjemland, det gælder eksempelvis eksportchauffører, medmindre arbejdstageren bor i et andet medlemsland og udfører en væsentlig del af arbejdet i bopælslandet. Dette er en EU-regel og således ikke relevant i tilfældet med Ukraine.

 

Ved fri med løn/frivilligt arbejde

Får en person fri med løn af sin arbejdsgiver for at udøve frivilligt arbejde i forbindelse med krigen i Ukraine, vil det svare til en almindelig periode med ferie med løn, og i de tilfælde vil arbejdsskadeforsikringen ikke dække. Arbejdsskadeforsikringen er tegnet med udgangspunkt i det risikobillede, der gælder for den pågældende ansattes arbejdsfunktion. Frivilligt arbejde i en krigszone vil være en helt anden risiko, som der ikke har været taget hensyn til i prisfastsættelsen.

 

 

Anja Lintrup Sørensen

Vil du vide mere?

Anja Lintrup Sørensen

Chefkonsulent