Kommissionens forslag om deling af data går for langt

Publiceret 28.06.2023
Kommissionens lovpakke om digital finans, der skal give kunder i den finansielle sektor øget adgang til at dele deres data med andre virksomheder, skyder for meget med spredehagl, mener F&P. Men godt, at der er sat nogle klare rammer op omkring deling af data, samt hvilke virksomheder der kan få adgang til kundernes data.

Den kommende forordning om open finance skal give kunderne i sektoren øget adgang til dele deres data med andre.

 

- Vi er kritiske overfor det meget brede anvendelsesområde, som Kommissionen lægger ud med. Forslaget definerer kundedata meget bredt, og på vores område er det både forsikringsdata og data vedrørende pensionsrettigheder, der er omfattet, siger digitaliseringspolitisk chef Sigrid Floor Toft.

 

Forslaget omfatter både persondata og øvrige kunderelaterede data, der opstår i interaktionen med den finansielle virksomhed. Det er et problem, fordi det også omfatter de vurderinger og analyser, som er centrale elementer i forsikrings- og pensionsselskabernes værditilbud til kunderne, som det ikke er rimeligt blot at kræve udleveret til konkurrenter.

 

Kommissionen lægger op til, at forordningen skal revideres efter 4 år, hvor de så kan udvide med flere data eller ekskludere kategorier af data.

 

– Vi havde gerne set, at man startede med færre, men centrale data, for at se om det overhovedet fungerer efter hensigten i stedet for at lægge ud med et ”big bang”- siger Sigrid Floor Toft og fortsætter: Der er en risiko for, at det ender med at blive meget dyrt for branchen og dens kunder, uden at være reelt værdiskabende.

 

Der er ikke lagt begrænsninger på de store techvirksomheders muligheder for at hente data i denne regulering, og vi kan godt være bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan få for branche og kunder. Risikoen er, at branchen og dermed dens kunder bruger mange penge på at stille data til rådighed, som enten ikke bliver brugt, eller som bliver brugt af techvirksomheder, som en del af den datahøst, som er en integreret del af deres forretningsmodel.

 

Til gengæld sættes der nogle klare krav op om, at dataudvekslingen skal ske i regi af ”data schemes”, hvor krav til dataformater og API’er udvikles i fællesskab af aktørerne på området. Derudover er det kun databrugere, der er godkendt af Finanstilsynet, der kan få adgang til at hente kundernes data. Lovforslaget indeholder også bestemmelser om en vis omkostningsdækning ift. at stille data til rådighed og udvikle API’er til dette – det er selvfølgelig positivt, for hvis incitamenterne til datadeling skal øges, er det en forudsætning, at der er dækning af omkostninger – det må være læren fra PSD II reguleringen fra bankerne, hvor det netop var en udfordring.


Den danske branche står et godt sted


Danske forsikrings- og pensionsselskaber står et godt sted, fordi branchen allerede har Pensionsinfo, som et godt eksempel på, hvordan den danske branche har samarbejdet om at etablere gode og sikre rammer for datadeling i sektoren til fordel for kunderne. De danske EDI-løsninger og Forsikringsguiden viser også, at sektoren har taget ansvar og haft fokus på at hjælpe kunderne uden at være pålagt lovkrav om dette. Det er centralt, at vi fortsat har den mulighed.

 

F&P har været aktiv på denne dagsorden fra et tidligt tidspunkt, og selvom vi er skuffede over det brede anvendelsesområde, så er vi glade for, at Kommissionen trods alt har lyttet til vores ønsker om at sikre klare rammer for ansvar og governance og har haft fokus på, at samme aktivitet og samme risiko skal dækkes af samme regulering.

 

Positivt, at det kun er data med kundens samtykke


Det er også positivt, at der kommer mere fokus på at styrke kundernes styring af samtykke, men generelt kan vi godt være bekymrede for, at en del af kravene i forordningen ender som en cost driver for sektoren, uden at det nødvendigvis giver mere værdi for kunderne.

Det er centralt, at kunderne kan stole på, at deres data bliver håndteret ordentligt, derfor stilles der krav til at databrugere, der får adgang, er forhåndsgodkendte af en tilsynsmyndighed og lever op til krav om høj it-sikkerhed.

 

Manglende fokus på datadeling på tværs af sektorer


 - Vi havde håbet, at man også havde blik for behovet for deling af data på tværs af sektorer, siger Sigrid Floor Toft og fortsætter: Det er vigtigt for vores branche, at kunderne også får bedre muligheder for at dele data fra fx biler, og at der sikres bedre digital adgang til fx klima- og sundhedsdata, det indgår imidlertid ikke i dette lovforslag.

Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.