Rådgivning og nyt om situationen i Ukraine

Ruslands krig mod Ukraine har grundlæggende ændret den politiske og geostrategiske situation i Europa.

Publiceret 03.03.2022

Med indførsel af historisk omfattende sanktioner, der bl.a. griber dybt ind i det finansielle system, har udviklingen også betydelig indvirkning på og kan ændre spillereglerne for forsikrings- og pensionsbranchen. 

Vi bakker som branche stærkt og entydigt op om de sanktioner, der er indført. Det vil vi også gøre, hvis sanktionerne bliver skærpet. Samtidig er vi – både i de enkelte selskaber og samlet som branche – stærkt optaget af, hvordan vi bedst muligt støtter Ukraine og tager afstand fra Ruslands handlinger.

Forsikring og situationen i Ukraine og Rusland

Find svar på ofte stillede spørgsmål herunder.

Ophold og rejse

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket alle rejser til både Rusland og Ukraine.

Du kan holde dig opdateret om rejsevejledninger til Ukraine-området og Rusland via Udenrigsministeriets rejsevejledninger, der opdateres løbende med info. Rejsevejledningerne er her: Rejsevejledninger (um.dk).

Befinder du dig i områder med krigslignende forhold, bør du tilmelde dig danskerlisten her: https://danskerlisten.um.dk/.

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet bedre mulighed for at sende vigtige informationer om, hvordan man bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor du befinder dig.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Ukraine pga. kamphandlinger i store dele af landet.  Derfor er det yderst risikabelt at rejse til og at opholde sig i Ukraine. Befinder du dig i Ukraine, opfordrer Udenrigsministeriet til, at du vurderer om du er i sikkerhed, der hvor du er, og søger andre steder hen, hvis sikkerheden er truet.

Situationen ændrer sig hele tiden. Hold dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du befinder dig i Rusland som dansk turistrejsende, opfordrer Udenrigsministeriet til, at du sørger for at arrangere hjemrejse til Danmark, mens det fortsat er muligt med kommercielle flyvninger. Tal med din rejseudbyder og dit forsikringsselskab om dine muligheder.

Hvis du er fastboende dansker i Rusland, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at genoverveje, hvorvidt din fortsatte tilstedeværelse i landet er nødvendig.

Situationen ændrer sig hele tiden. Hold dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du står med en planlagt rejse, som er påvirket af konflikten, må du tale med din rejseudbyder eller dit rejseselskab om at få refunderet eller ombooket rejsen. Sådan er reglerne for pakkerejser, når rejseudbyderen ikke kan levere den rejse, som kunden har bestilt.

Forsikringsselskabernes afbestillingsforsikringer dækker som udgangspunkt kun forhold, der vedrører en selv som person, dvs. hvis du bliver akut syg, eller hvis der opstår akut sygdom/dødsfald i din nærmeste familie.

Det betyder, at forsikringsselskabernes afbestillingsforsikring typisk ikke dækker afbestilling pga. forhold på rejsedestinationen – herunder krigslignende forhold. Der kan dog være forsikringsselskaber, som har en særlig dækning. Du kan spørge dit forsikringsselskab og få besked og gode råd der.

En almindelig privat forsikring, fx rejse-, bil- og ulykkesforsikring dækker ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af krig og borgerkrig. Forsikringen dækker normalt heller ikke, hvis man rejser til Ukraine-området som frivillig fx for at deltage i nødhjælpsarbejde eller for at hente flygtninge ud. Hvis du ønsker at tage afsted til en krigszone, er det vigtigt, at du forinden rådfører dig med dit forsikringsselskab om konsekvenser og muligheder.

Hvis en konflikt bryder ud, mens du er på rejse/opholder dig i området, dækker forsikringen i indtil en måned efter, konflikten brød ud – det forudsætter dog, at du ikke selv deltager aktivt i kamphandlinger.

Virksomheder

På bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikringer er krigsklausuler helt almindelige og også afspejlet i de betingelser, der gælder for forsikringsselskabernes muligheder for genforsikring. Det er ikke muligt at beregne risiko og dermed priser på forsikringerne, hvis der ikke er undtagelser i tilfælde af krig.

Virksomheder i krigsområder kan få vanskeligt ved at bruge deres forsikringsdækning, hvis den i en krigsperiode rammes af en skade eller en ulykke. I den øjeblikkelige situation forsøger forsikringsselskaberne at finde løsninger i samarbejde med de kunder, der har aktiviteter i området.

Arbejde i udlandet

Udgangspunktet er, at arbejdsskadesikringsloven kun gælder arbejdstagere ansat til arbejde i Danmark. Permanent arbejde i udlandet er derfor som hovedregel ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Hvis du midlertidigt udfører arbejde i udlandet, fx som journalist, kan du som arbejdstager forblive sikret efter loven under visser betingelser. Betingelserne afhænger af, om du udsendes til/arbejder i:

  • et land, der er medlem af EU eller EØS
  • et land, som Danmark har overenskomst med om arbejdsskadesikring
  • et land uden for EU eller EØS, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring

Ved udsendelse til Ukraine, som Danmark ikke har overenskomst med om arbejdsskadesikring fortsætter sikringen efter lov om arbejdsskadesikring. Sikringen gælder i indtil 12 måneder regnet fra påbegyndelsen af udstationeringen, men på betingelse af, at:

  • du som arbejdstager havde bopæl i Danmark inden udsendelsen
  • udsendelsen sker fra en virksomhed med hjemsted i Danmark

Der kan være regler i arbejdslandet, der betyder, at du samtidig skal være sikret efter arbejdslandet s lovgivning.

Efter udløbet af de 12 måneder (regnet fra ankomsten til Ukraine), er du ikke længere forsikret og din arbejdsgivers forsikringsselskab hæfter ikke for skader som følge af ulykker.

Hvis du som arbejdstagere udsendes på vegne af eller som repræsentanter for staten eller offentlige myndigheder, er du sikret uden tidsbegrænsning. 

Hvis du er udstationeret og arbejder i Ukraine-området eller i Rusland, kan du også være dækket af en erhvervsrejse- eller udstationeringsforsikring, som fx kan dække sygebehandling og visse transportudgifter. Vær opmærksom på, at de fleste forsikringer undtager skader efter krig. Hvis du opholdt dig i området, da krigen brød ud, kan du være dækket i indtil en måned efter. I særlige tilfælde kan din arbejdsgiver have tilkøbt en såkaldt krigszonedækning. Du må kontakte din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab for nærmere oplysninger.

Arbejdstagere, herunder journalister, som er arbejdsskadesikret i kraft af arbejde i Danmark og som samtidigt har bopæl i Danmark, bevarer (i medfør af bekendtgørelsens § 3), deres sikring under udsendelse til midlertidigt arbejde i Ukraine i 12 måneder.

Får du fri med løn af din arbejdsgiver for at udøve frivilligt arbejde i forbindelse med krigen i Ukraine, vil det svare til en almindelig periode med ferie med løn, og i de tilfælde vil arbejdsskadeforsikringen som udgangspunkt ikke dække. Arbejdsskadeforsikringen er tegnet med udgangspunkt i det risikobillede, der gælder den ansattes arbejdsfunktion og ikke frivilligt arbejde i en krigszone.

Ukrainske flygtninge i Danmark

Mange forsikringsselskaber har udvidet dækningen fx på indboforsikringen til også at omfatte ukrainske flygtninge, der midlertidigt er flyttet hjem til en af deres kunder. Kontakt dit forsikringsselskab for at finde ud af, om den dækker.

F&P har lavet en samlet side med information om forsikringer til ukrainske flygtninge. Her kan du/de finde information om ansvarsforsikring af deres bil og hund samt forsikring af deres ting. Informationen findes på dansk, ukrainsk og engelsk.

Nogle ukrainske flygtninge kører selv hertil i egne biler. For at understøtte disse flygtninge har det danske DFIM truffet følgende beslutning på linje med de øvrige nordiske lande samt Polen:

Ved indrejse til Danmark med et motorkøretøj ført af ukrainske flygtninge, der er indregistreret på ukrainske eller russiske nummerplader, vil DFIM ved henvendelse udstede en gratis grænseforsikring til motorkøretøjet med gyldighed indtil den 31. august. Dermed vil der være forsikringsdækning – ansvarsforsikring - i forbindelse med uheld på de danske veje.

Yderligere oplysninger på DFIMs hjemmeside.