Arbejde ved en computer
Udvalg

Responsumudvalget

F&P's responsumudvalg kan på begæring fra domstole og andre myndigheder, erhvervsorganisationer, advokater eller forsikringsselskaber afgive responsa om generelle forsikrings- og pensionsjuridiske spørgsmål.

I hvilke tilfælde kan responsumudvalget inddrages?

 • Ved tvister, herunder sager ved domstole eller voldgift, hvor der mellem parterne er enighed om spørgetemaet.

 • Generelle henvendelser, hvor der ikke foreligger en tvist, om sædvaner og juridiske spørgsmål, som der ikke umiddelbart kan findes svar på i litteraturen eller i praksis.

Hvilke spørgsmål kan der stilles?

Responsumudvalget afgiver alene udtalelser om sædvaner, branche-kutymer og god skik. Responsumudvalget træffer ikke konkrete afgørelser, så spørgsmål skal formuleres generelt.

Responsumudvalget svarer ikke på spørgsmål vedrørende:

 • Bevisspørgsmål

 • Spørgsmål, hvor det ikke oplyses, hvad svaret skal bruges til.

 • Almindelig rådgivning, som kan findes i litteratur og praksis.

 • Sager, som er endeligt afgjort af Ankenævnet for Forsikring, Domstole, Voldgift eller lignende bindende tvistløsningsorgan.

Erklæring om anonymisering af personoplysninger

Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Spørger skal være opmærksom på, at indsendelse af spørgsmål, herunder bilag m.v. til responsumudvalget skal være anonymiseret, hvis der indgår personoplysninger. Ved indsendelse af sagen, vedlægges en erklæring fra spørger, der tilkendegiver, at sagen er anonymiseret. Hvis ikke det er tilfældet, så sendes sagen retur til spørger.

Spørgsmål sendes til:

Forsikring & Pension

Responsumudvalget

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

responsumudvalget@forsikringogpension.dk

Mere om udvalget

Vi tilstræber en sagsbehandling, hvor svartiden forventes at være 1-2 måneder.

Gennemgang af spørgsmål

Anmodning om svar på spørgsmål bliver gennemgået for at bedømme, om de er egnede til at blive forelagt Responsumudvalget. Spørgeren bedes alene indsende bilag, hvis de er relevante for Responsumudvalgets behandling. Spørger skal være opmærksom på at formulere spørgsmål generelt, så der ikke i realiteten spørges om Responsumudvalgets stillingtagen til den konkrete tvist. Responsumudvalget afgiver alene udtalelser om sædvaner, branchekutymer og god skik. Hvis ikke spørgsmålene findes egnede, får spørgeren besked.

Forelæggelse

Er spørgsmålet egnet til at blive behandlet af Responsumudvalget, bliver de sendt til udvalgets medlemmer med henblik på indhentning af deres svar og bemærkninger. Responsumudvalget kan vælge at indhente eksterne faglige oplysninger til brug for besvarelserne. Spørgsmål angående pension bliver behandlet af Responsumudvalgets ad hoc-medlemmer.

Svar

På baggrund af medlemmernes svar og bemærkninger bliver der udarbejdet et svar til spørgeren. Svaret bliver som hovedregel også offentliggjort her på hjemmesiden.

Formand: Jørgen Gawinetski (Forsikring & Pension)

Udvalgssekretær: Kirstine Thorsen (Forsikring & Pension)

Øvrige medlemmer:

 • Alan Matthias Wad (Topdanmark Forsikring)
 • Keld Løgstrup-Nielsen (Tryg)
 • Lars Lindevang Madsen (If Skadeforsikring)
 • Kåre Højerup (Købstædernes Forsikring)
 • Mette Sevel (Gjensidige Forsikring)
 • Anne-Marie Aagaard Tegldal (LB Forsikring)
 • Mai Staal Nicolaisen (Alm. Brand Group)

Hvis der kommer pensionsretlige spørgsmål udvider vi udvalget med følgende ad hoc medlemmer:

 • Hanne Frederiksen (PenSam)
 • Annegrete Birck Jacobsen (PKA)
 • Troels Thorsen (PFA Pension)
 • Mads Mølgaard Braüner (Velliv, livsforsikringsselskab A/S)
Kirstine Thorsen

Vil du vide mere?

Kirstine Thorsen

Chefkonsulent, cand. jur.