Analyse

Innovation i forsikringsbranchen

Den seneste opgørelse over udgifterne til innovation i erhvervslivet viser, at branchen Finansiering og Forsikring ligger over gennemsnittet.

Download som PDF download
Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 12.09.2023

Introduktion

Forsikringsselskaberne i Danmark er innovative. De er innovative, fordi det er nødvendigt for at opretholde eller udvide deres markedsposition i konkurrence med de øvrige selskaber i markedet.  Innovation kan bestå i at effektivere processer med fokus på en omkostningseffektiv drift eller at tiltrække nye kunder gennem nye produkter.

De fleste selskaber i branchen finansiering og forsikring, som også omfatter skadesforsikringsselskaber, innoverer

  • 62 pct. af selskaberne i branchen finansiering og forsikring er innovative. På tværs af erhvervslivet er det 45 pct.
  • I branchen finansiering og forsikring bruger selskaberne 1,0 pct. af den samlede produktionsværdi på innovation. Gennemsnittet på tværs af brancher er 0,5 pct.
  • Eksempler på innovation i forsikringsselskaberne er både nye produkter og mere effektive processer, hvor digitalisering spiller en stor rolle.
  • En høj grad af innovation i en branche kan være en indikator på, at der er en høj grad af konkurrence i markedet. Høj konkurrence medfører, at selskaberne tilskyndes til at investere i innovation for at kunne udvikle nye konkurrencedygtige produkter eller være mere effektiv.

Innovation er processer, metoder eller produkter, der ændrer den nuværende praksis og derigennem skaber værdi. Det er ikke et krav for innovation, at virksomheden selv opfinder metoden eller produktet, men det skal blot være en ændring fra deres tidligere praksis.

Udgifter til innovation fordelt på brancher

Den seneste opgørelse fra 2020 over udgifterne til innovation i erhvervslivet fra Danmarks Statistik viser, at branchen finansiering og forsikring ligger over gennemsnittet for det samlede erhvervsliv, når man måler på udgifter til innovation. Innovationsudgifterne for finansiering og forsikring er i 2020 1,0 pct. af produktionsværdien, hvorimod gennemsnittet på tværs af alle brancher er 0,5 pct. Det er således kun industri, information og kommunikation, der har større innovationsandele, jf. figur 1.

Skadesforsikring indgår ikke som en selvstændig branche, men indgår i finansiering og forsikring. Skadesforsikringsselskaber udgør dog en væsentlig del af branchen, jf. boks 1.

Boks 1. Finansiering og forsikring som branche

I innovationsstatistikken er finansiering og forsikring én samlet branche. Det betyder, at det ikke er muligt at måle innovationen alene for skadesforsikringsbranchen. Derfor skal der tages forbehold for, at der kan være systematiske forskelle i innovationsudgifter indenfor branchen finansiering og forsikringsbranchen. Omvendt udgør skadesforsikringsselskaber en væsentlig del af branchen finansiering og forsikring. Skadesforsikringer udgør 23 pct. af branchen målt ved antal ansatte, jf. figur a.

Innovation i finansiering og forsikring over tid

Udgifterne til innovation i forhold til den samlede produktionsværdi i finansiering- og forsikringsbranchen har været nogenlunde konstant over årrækken 2009 til 2020. Dog er innovationsudgifterne relativt høje i 2009, og innovationsudgifterne stiger som andel af produktionsværdien fra 0,5 pct. til 1 pct. fra 2018 til 2020, jf. figur 2.

Andel selskaber der er innovative fordelt på innovationstype

Indenfor innovation kan man yderligere opdele udgifterne i forskellige former for innovation. Typen af innovation kan opdeles i kategorierne produkt- og procesinnovation jf. boks 2.

Produktinnovation: At en virksomhed er produktinnovativ, vil sige, at den har introduceret varer eller serviceydelser, der er nye eller væsentligt ændrede. Produkterne skal være nye for virksomheden, men kan evt. være udviklet eller introduceret før af andre.

Procesinnovation: At en virksomhed er procesinnovativ, vil sige, at den har indført nye eller væsentligt ændrede produktionsmetoder, arbejdsgange, metoder vedr. logistik eller distribution, regnskabs- og andre administrative funktioner, organisering af eksterne relationer, organisering af ansvar eller personaleledelse eller metoder til promovering af produkter, indpakning, prissætning, produkteksponering eller kundeservice. Processen skal være ny for virksomheden, men kan være udviklet eller anvendt før af andre.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikdokumentation for Innovation i erhvervslivet 2020.

 

Indenfor finansiering og forsikring er 62 pct. af alle virksomheder innovative, og branchen er blandt de brancher med største andel innovative virksomheder, hvor gennemsnittet på tværs af alle brancher er 48 pct. Kun i branchen information og kommunikation er en større andel innovative virksomheder, jf. figur 3.

Opdeles innovation i produktinnovation og procesinnovation ses det, at der generelt og også i branchen finansiering og forsikring er en større del af selskaber, der laver procesinnovation sammenlignet med produktinnovation.

I branchen finansiering og forsikring finder procesinnovation sted i 60 pct. af virksomhederne, mens 27 pct. er produktinnovative. Begge dele er dog mere udbredt i finansiering og forsikring end i erhvervslivet generelt, jf. figur 4.

Eksempler på innovation i forsikringsbranchen

I skadesforsikringsbranchen findes der flere eksempler på innovation, som kan opdeles på produkt- og procesinnovation. I det følgende beskrives en række eksempler, som er indsamlet fra bl.a. forsikringsselskabernes årsregnskaber.  De fleste eksempler er udtryk for et mål om at gøre driften effektiv og omkostningsbesparende. Andre eksempler er nye produkter, der kan tiltrække nye kunder.

Noget innovation består af udvikling af onlineløsninger, som gør det nemmere og mere enkelt for kunder at komme i kontakt med sit forsikringsselskab eller ændre sine forsikringer.

Et eksempel på en innovation er muligheden for, at kunder kan få installeret en sort boks i deres biler. Den sorte boks indsamler data om kundens kørsel og kan være med til at bestemme forsikringspræmien afhængig af, hvordan kunden kører.

boks 3 gennemgår eksempler på innovation blandt forsikringsselskaberne.

Produktinnovation:

Nye forsikringer

Det er blevet muligt at forsikre sig mod, at man ikke kan betale ydelsen på sit banklån. Dette gælder for ydelse på banklånet for op til 30.000 kr. og en periode på enten 6 eller 12 måneder. Udover boliglån udbydes der også andre nye forsikringer for privatkunder som dækning af opladestander på elbils forsikring eller forsikring af husdyr.

Udover forsikringer henvendt mod privatkunder udvikles der også forsikringer rettet mod erhverv. Det er bl.a. cyberforsikring, der dækker omkostninger til genetablering af IT-systemer, software og data ved et cyberangreb, men kan også dække omkostninger til håndtering af afpresning og PR-rådgivning.

Brug af kørselsdata

Forsikringsselskaber kan benytte en sort boks, der monitorerer kørslen og gemmer data i forbindelse med et uheld. Den sorte boks giver kunden en lavere selvrisiko, som dog kan blive forhøjet, hvis boksen afslører, at kunden har kørt uansvarligt i forbindelse med et uheld.

Udover den sorte boks er der også teknologi, der overvåger kørslen og giver en ”driver score”, der vurderer bilistens kørsel. Dette kan enten ske gennem, at man laver en testkørsel eller generelt overvåger kørslen, hvor der både er udviklet apps og enheder, der kan indsættes i bilen og monitorer fart, acceleration, opbremsning og brug af telefon under kørsel. Dette giver bilisten en mulighed for en lavere præmie ved at køre forsvarligt.

Deldækninger

Det bliver i højere grad nemmere selv at sammensætte sine forsikringer så de tilpasses det enkelte behov. Det dækker bl.a. over, at man kan tilvælge og fravælge dækninger på sine forsikringer, som forsikringstager ønsker. Et eksempel er indboforsikringer, hvor det er muligt at vælge, hvorvidt retshjælp, vejrskader og elektronik skal dækkes.

Procesinnovation:

Digitalisering af kundeinteraktioner

Fokus på at interaktioner med kunder skal foregå online med automatisering. Det omfatter bl.a., at køb af forsikringer nu kan gøres gennem forsikringsselskabets hjemmeside eller via telefon apps. Skadesanmeldelser bliver også gjort digitale. Kunden kan anmelde en stjålet genstand, og hvis skaden er under et givet beløb, så bliver skaden behandlet automatisk og erstatningen udbetales.

Der findes også digitale løsninger, som kan advare mod øget risiko for skader. Det gælder fx advarsler om ekstremt vejr, der øger risikoen for skader.