Analyse

Millionbrande 2022

Antal og erstatninger for storbrande i 2022

Download som PDF download
Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 24.08.2023

Indledning og sammenfatning

Forsikringserstatninger, som udbetales i forbindelse med brand, er det største skadesområde på bygning- og løsøreforsikringer på tværs af privat- og erhvervsforsikringsområdet. Storbrande udgør heldigvis kun en lille del af det samlede antal brandskader i Danmark. Men opgjort efter erstatninger, så udgør storbrande ca. 73 pct. af de samlede forsikringserstatninger i forbindelse med brand. Det er blandt andet baggrunden for, at F&P hvert år indsamler og formidler statistik om storbrande. Det er brande, hvor erstatningen er mere end 1 mio. kr.

Hovedresultaterne er:

·       Der var i alt 567 storbrande i 2022, hvor erstatningen er mere end 1 mio. kr. Ud af i alt 40.605 brandskader betyder det, at storbrande blot udgør 1,4 pct. af alle brandskader.

·       De samlede erstatninger udbetalt til storbrande var 2,8 mia. kr. i 2022. Det svarer til ca. 73 pct. af de samlede erstatninger i forbindelse med brandskader, som er opgjort til i alt 3,5 mia. kr. i 2022.

·       Erstatningerne i forbindelse med brandskader kan opdeles i skader vedrørende bygninger og løsøre. Det er ca. 75 pct. af erstatningerne i forbindelse med storbrande, som vedrører bygningsskader.

·       De fleste storbrande medfører erstatninger i størrelsesordenen 1-5 mio. kr. I 2022 var der blot 24 storbrande, hvor erstatningerne oversteg 10 mio. kr., men de udgør hele 45 pct. af de samlede erstatninger blandt de i alt 567 storbrande.

·       Over perioden 2009-2022 svinger det årlige antal storbrande i statistikken mellem 450-600 storbrande pr. år. I samme periode varierer de samlede erstatninger mellem 1,5 og 2,7 mia. kr. Der er ingen tendens til, at omfanget af storbrande over perioden er hverken tiltagende eller aftagende.

·       Over de seneste ti år er antallet af brande, som klassificeres som forårsaget af brandstiftelse eller elektricitet på et nogenlunde konstant niveau. I hele perioden er det samtidig omkring 56 pct. af alle brande i statistikken, hvor brandårsagen ikke er fastslået.

  • Blandt alle 567 storbrande i 2022 var der 187 brande på privatforsikringsområdet, 177 inden for erhverv, 119 inden for landbrug og 84 i etageejendomme. 

Data

F&P har siden 2009 gennemført en årlig indsamling om storbrande fra forsikringsselskaberne. Formålet er at skabe overblik over antal storbrande og erstatningssummer fordelt efter årsag, geografisk placering, branche og tidspunkt. Statistikken kan blandt andet bruges af forsikringsselskaberne og deres kunder til at forbedre forebyggelsesindsatsen.

Afgrænsningen af storbrande til brug for statistikken er sat ved brande, som har en erstatningssum på mindst 1 mio. kr. Det bemærkes, at grænsen er fast og reguleres ikke med fx prisudviklingen.

Millionbrande omfatter brandskader, der på opgørelsestidspunktet skønnes at bringe summen af erstatningsudbetaling inkl. sagshensættelser op på mere end 1 mio. kr. I denne analyse beskrives, hvordan antallet af brande og erstatningerne fordeles på forskellige karakteristika. 

I alt indberettede 25 selskaber til statistikken for 2022. Selskaberne indberetter sagsspecifikt med information om skadedato, anvendelse, postnummer, årsag samt erstatningssummer fordelt på bygnings-, løsøre og driftstabsforsikring. Statistikken er ikke nødvendigvis repræsentativ med hensyn til storbrande. Der er generelt tale om underrapportering, da ikke alle selskaber i markedet deltager. Tilsvarende er statistikken heller ikke nødvendigvis repræsentativ over tid, og når der sammenlignes med F&P’s skadesstatistik, som omfatter alle brandskader uanset størrelse.

En statistik over storbrande går i udgangspunktet tilbage til 1975. Dengang udgav Skafor en millionbrandstatistik, som var forsikringserhvervets eneste statistik om store skader. Statistikken ophørte i 2002.

Storbrande

Brandskader er den type af skader på tingforsikringer, som har den højeste gennemsnitlige erstatning på 87.000 kr. pr. anmeldte forsikringsskade. Tingforsikringer omfatter skader på bygninger og løsøre som følge af brand, storm, tyveri og vand. Der er ikke så mange brande sammenlignet med antallet af skader på andre forsikringsområder, men når der først er brand, er det ofte nogle relativt store og dyre skader.

I 2022 var der knap 41.000 brandskader. Det er væsentligt færre end antallet af både vandskader og tyveri på hhv. 122.000 og 93.000 skader, jf. figur 3.1. Alligevel er erstatningerne i forbindelse med brand den største post blandt alle de nævnte forsikringsskader. Erstatningerne til brandskader var i 2022 på 3,5 mia. kr., jf. figur

Mens antallet af brandskader er gået ned fra knap 82.500 til knap 41.000 brandskader, er de gennemsnitlige erstatninger opgjort i løbende priser vokset.

De gennemsnitlige erstatninger er vokset over perioden fra ca. 40.000 kr. i 2009 til 87.000 kr. i 2022

Det er de færreste brandskader, som har en erstatningssum, der er over 1 mio. kr. Over perioden 2009-2022 svinger det årlige antal storbrande mellem 450-600 storbrande pr. år. Det svarer til 1,4 pct. af det samlede antal brandskader. Det skal bemærkes, at grænsen på storbrande på 1 mio. kr. er fast og ikke reguleres. Det vil betyde, at over tid i takt med prisstigninger vil flere brandskader blive klassificeret som storbrande. I den sammenhæng er det positivt, at antallet af storbrande er nogenlunde stabilt over de seneste knap ti år. Det bemærkes også, at prisstigninger på byggematerialer kan give højere erstatninger, når prisen på udbedringer eller genopførsel stiger.

I 2022 var antallet af storbrande med en erstatning på mere end 1 mio. kr. på 567 brande.

Selvom der er få storbrande, udgør de størstedelen af de samlede erstatninger. Ud af i alt 3,5 mia. kr. i erstatninger i 2022 i forbindelse med brand er erstatningerne ved storbrande 2,8 mia. kr. Det svarer til ca. 73 pct. af de samlede erstatninger.

Erstatningerne fordeler sig med 1,9 mia. kr. vedrørende bygningsbrandforsikring og 700 mio. kr. vedrørende løsøre- og driftstabsforsikring.

Erstatningerne for millionbrande er i sagens natur over 1 mio. kr. De fleste storbrande medfører erstatninger på mellem 1 og 5 mio. kr. Det er kun i få tilfælde, at erstatningerne er over 10 mio. kr. Det billede har ikke ændret sig de seneste ti år.

495 ud af de i alt 567 millionbrande i 2022 havde en samlet erstatningsudbetaling inkl. sagshensættelser på 1-5 mio. kr. svarende til 87 pct. af alle storbrande. Kun 24 brande havde erstatninger på mere end 10 mio. kr.

Selvom de største brande ikke er så hyppige, så betyder størrelsen, at brande over 10 mio. kr. i erstatninger udgør en væsentlig del af de samlede erstatninger. Brande med erstatninger over 10 mio. kr. udgjorde i 2022 ca. 45 pct. af de samlede erstatninger for millionbrande.

De fleste storbrande vedrører privatforsikringsområdet. Erhvervsforsikringsområdet er i denne statistik inddelt i tre underbrancher. Der er erhverv generelt, landbrug og etageejendomme, som typisk vil være udlejningsejendomme.

Blandt alle storbrande i 2022 var der 187 brandskader inden for privatforsikring, 177 inden for erhverv (inkl. andet erhverv) og 119 inden for landbrug.

Den største erstatningspost i både 2020, 2021 og 2022 er på erhvervsområdet. I 2022 var erstatningerne for erhverv m.v. 1.003 mio. kr.

Branchen erhverv, som har de største erstatninger, men etageejendomme er den branche med de største gennemsnitlige erstatninger. De gennemsnitlige erstatninger for storbrande i 2022 inden for etageejendomme var på ca. 7,7 mio. kr. pr. brand. Dette kan blandt andet forklares af en stor brand i Vanløse i marts måned. De gennemsnitlige erstatninger varierer dog betydeligt på tværs af brancher.

Skaderne efter storbrande kan både vedrøre bygnings- og løsøreforsikringen. På tværs af brancher er det erstatninger vedrørende bygningsforsikringer, som udgør den største del af erstatningerne.

For erhverv udgør erstatninger for bygningsforsikring godt 53 pct. af erstatningerne inden for erhverv, og for privatforsikringer er det godt 86 pct., der vedrører bygningsforsikringen.

Information om brandårsagerne kan være vigtig viden til at forebygge fremtidige brande. Desværre er statistikken mangelfuld i forhold til at kategorisere de registrerede storbrande med brandårsager. Det skyldes, at forsikringsselskaberne i mange tilfælde ikke kender til brandårsagen.

Blandt alle 567 storbrande i 2022 er brandårsagen uopklaret i 129 tilfælde og i 188 tilfælde kategoriseret som Andet. Brande forårsaget af el er den hyppigste, kendte årsag og tegner sig for 92 af brandene i 2022.


Over de seneste ti år er antallet af brande, som klassificeres som brandstiftelse eller som forårsaget af elektricitet på et nogenlunde konstant niveau. I hele perioden er det samtidig omkring 56 pct. af alle brande, der klassificeres som andet eller uopklaret.

Antallet af storbrande uden kendt brandårsag er i 2022 opgjort til 317 brande, mens erstatningerne er knap 1,5 mia. kr.

Der er ikke tegn på en udpræget sæsonvariation i storbrande. På tværs af året er der i 2022 i gennemsnit 39 millionbrande hver måned. Især i 1. kvartal 2021 og 2022 var der flere storbrande, men samme tendens gør sig ikke gældende i 2020.

Det største skadesomfang i 2022 var i Region Hovedstaden, målt som de samlede erstatninger i hver region. Erstatningerne vedrørende storbrande i Region Hovedstaden udgjorde i alt 783 mio. kr. i 2022.

Storbrande i landbruget

Der var 119 storbrande i landbruget i 2022, men i over halvdelen af brandene fremgår brandårsagen ikke af statistikken.


Når man følger udviklingen i antallet af brande i landbruget efter brandårsager siden 2009, er det svært at identificere hverken opadgående eller nedadgående tendenser over tid. Brande, som skyldes elektricitet, er den næst hyppigste brandårsag igennem hele perioden. Det gælder både opgjort i antal og i samlede erstatninger.

Der forekommer gennemsnitligt knap 8 storbrande om måneden i landbruget i 2022. Den hyppigste måned for millionbrande i landbruget var januar, hvor der var 15 millionbrande.

De største erstatninger i forbindelse med storbrande er i Region Syddanmark, hvor de samlede erstatninger var 222 mio. kr.

Storbrande i erhverv og etageejendomme

På erhvervsområdet samt etageejendomme var der i alt 252 storbrande i 2022. Udover ukendte årsager og brande som skyldes el, så er brandstiftelse blandt de hyppigste årsager.

Der ses en svag tendens til at antallet af brande, hvor årsagen er fejl i elektriske installationer eller brandstiftelse, er faldet i perioden 2009-2022. I hele perioden er det dog brande med ukendt årsag, som der er flest af. I 2022 var årsagen til 143 af de i alt 252 storbrande relateret til erhvervs- og etageejendomsforsikring ukendte, mens erstatningerne udgjorde ca. 900 mio. kr. Det bemærkes desuden, at erstatningerne hvor årsagen er ukendt, stiger fra knap 626 mio. kr. til 900 mio. kr. fra 2021 til 2022.  

Der forekom i gennemsnit godt 16 storbrande inden for erhverv og etageejendomme om måneden i 2022. Der er ikke tegn på en udpræget sæsonvariation i storbrande inden for erhverv. De hyppigste måneder for storbrande indenfor erhverv var januar og marts, hvor der var hhv. 24 og 32 storbrande.

Inden for branchen erhverv er der største erstatningsudbetalinger i Region Hovedstaden. Der var erstatninger inden for erhverv på i alt 645 mio. kr. i Region Hovedstaden i 2022.

Storbrande blandt private

Blandt privatforsikringer skete der i 2022 i alt 187 storbrande. Den hyppigste, kendte årsag er el (inkl. kortslutning og fejl).

Siden 2009 har kategorien Andet m.v., som dækker over ukendt brandårsag, været den kategori, som de fleste brande kategoriseres efter.

Der ses hverken opadgående eller nedadgående tendenser i årsagerne til storbrande blandt private over tid.

Der er ikke noget sæsonmønster i forekomsten af brande på området for privatforsikringer. Der var i gennemsnit 14 storbrande om måneden i 2022 på privatområdet. Den hyppigste måned for private storbrande var december med 26 storbrande.

De største erstatninger for storbrande inden for privatforsikring i 2022 var i Region Syddanmark, som havde en samlet erstatningssum på 127 mio. kr.