Restgruppen med utilstrækkelig pension

En halv million sparer for lidt op til pension

I 2022 var der 507.000 personer i arbejdsstyrken, som forventes at få en indkomst som pensionist, som er under halv så stor som deres indkomst inden pension.

Download som PDF download
Hænder på computer
Publiceret 25.06.2024

En halv million sparer for lidt op til pension

En halv million danskere, som i dag er i arbejdsstyrken, forventes at have sparet så lidt op til pension, at de vil gå væsentlig ned i indkomst, når de pensioneres. Det skyldes hovedsageligt, at de kun lægger en lille del af deres ellers relativ høje løn til side til deres pension. Denne analyse ser nærmere på denne gruppe.

I 2022 var 507.000 personer i arbejdsstyrken, som forventes at få en indkomst som pensionist, som er under halv så stor som deres indkomst inden pension. De forventes dermed at have en lav dækningsgrad som pensionist. De 507.000 personer svarer til 24 pct. af alle 25-59-årige i arbejdsstyrken. 

Boks. Beregning af personer med lav dækningsgrad

Personer med en lav dækningsgrad beregnes individuelt med udgangspunkt i alle 25-59-årige, som er i arbejdsstyrken, er fuldt skattepligtige og bosat i Danmark i hele 2022.
Personer tilhører restgruppen, hvis en modelberegning for bruttodækningsgraden ved pension er under 50 pct. Det betyder, at den årlige bruttoindkomst (indkomst før skat) ved pension udgør mindre end halvdelen af bruttoindkomsten i året før pension. Bruttoindkomsten før pension består af erhvervsindkomst og offentlige overførsler. Der ses således bort fra evt. kapitalindkomst. Offentlige indkomstoverførsler inkl. folkepension fremskrives med en realvækst på 1 pct. fra et givent alderstrin og frem til pensionering. Den fremadrettede vækst i erhvervsindkomsten er fremskrevet med en lønvækst på 1 pct. og en aldersbetinget produktivitetsvækst. Bruttoindkomsten som pensionist består af pensionsudbetalinger fra egne pensioner, ATP, den offentlige folkepension (grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck). Pensionsudbetalinger udover fradragsgrænserne bliver modregnet i pensionstillægget og ældrechecken. Der antages, at alle er reelt enlige. Den årlige pensionsudbetaling beregnes fra tidspunktet for den forventede folkepensionsalder. Den forventede pensionsformue udbetales så halvdelen udbetales som en 10-årig ratepension og den anden halvdel udbetales som en livsvarig pension. Den forventede pensionsformue beregnes med udgangspunkt i den nuværende pensionsformue, som forrentes frem til pensionering med realafkast på 3 pct. pr. år og omkostninger på 0,9 pct. årligt, samt der betales PAL-skat på 15,3 pct. af det årlige afkast. Pensionsformuen tillægges årlige pensionsindbetalinger, som følger væksten i erhvervsindkomsten. Indbetalingerne fratrækkes 20 pct. til forsikringsdækning. De årlige indbetalinger består af tjenestemandspension, arbejdsmarkedsadministreret ordninger og private ordninger. Derudover tillægges pensionsindbetalinger bidraget til ATP og Obligatorisk Pensionsopsparing. Indbetalingerne til tjenestemandspension beregnes som 30 pct. af erhvervsindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag minus eventuelle indbetalinger til arbejdsmarkedsadministrerede ordninger.

Det er oftest de unge, som sparer for lidt op og som forventes at få halveret deres indkomst før skat som pensionist. Unge under 35 år udgør 42 pct. af alle med en forventet lav dækningsgrad, mens de 50-59-årige udgør 20 pct. De unge har dog bedre mulighed for at nå at indbetale mere senere i livet, og kan dermed rette op på deres lave pensionsopsparing.

Der er overvejende personer med høje lønninger, som forventes at få en lav indkomst som pensionist. Knap halvdelen af alle 25-59-årige i arbejdsstyrken med en forventet lav dækningsgrad tilhører de 20 pct. med højeste indkomster blandt alle i arbejdsstyrken.

Tilmed er det også ofte personer med lave indbetalingsprocenter, som forventes at få en væsentlig nedgang i indkomsten som pensionist. Personer i arbejdsstyrken med indbetalingsprocenterne under 10 pct. i 2022 er ofte overrepræsenteret blandt personer med en lav dækningsgrad. For personer med en indbetalingsprocent på under 10 pct. er det mellem 35 og 45 pct., som tilhører restgruppen med lav pensionsopsparing. 

Personer med en lav dækningsgrad, og som samtidig kun indbetaler under 10 pct. af deres indkomst til pension i 2022, indbetaler i gennemsnit 44.000 kr. om året til pension. Personer i den resterende del af arbejdsstyrken, som ikke forventes at have en lav dækningsgrad, indbetaler i gennemsnit 58.000 kr. til pension i 2022.  Dette er til trods for at personer med en lav dækningsgrad har en erhvervsindkomst på 840.000 kr. i gennemsnit. Det er en indkomst, som er over dobbelt så høj som dem, som ikke har en lav dækningsgrad. Personer med lav dækningsgrad forventes tilmed alt andet lige at få en højere offentlig pension end de personer, som ikke har en lav dækningsgrad på trods af en højere erhvervsindkomst. 

Brancherne ”Information og kommunikation” samt ”Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser” har en høj andel af personer, som forventes at gå betydelig ned i indkomst som pensionist. Brancherne dækker over rådgivnings- og konsulentbranchen, i film og mediebranchen og andre liberale erhverv.

I 2022 var der 90.000 flere, som var i gruppen med lav dækningsgrad, sammenlignet med 2018. Stigningen skyldes, at der har sket en beskæftigelsesfremgang, som også fundet sted indenfor brancher som netop er højt lønnede og med relativt lave pensionsindbetalinger. 

Lene Back Kjærsgaard

Vil du vide mere?

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.