Helbredsoplysninger

Formål med erklæringer fra speciallæge m.fl.

Formålet med at indhente en erklæring fra en speciallæge eller neuropsykolog er at få personskadesagen sundhedsfagligt tilstrækkeligt belyst

Publiceret 17.07.2023

Formål med speciallægeerklæringer

Formålet med at indhente en erklæring fra en speciallæge eller neuropsykolog er få personskadesagen sundhedsfagligt tilstrækkeligt belyst, herunder særligt at få en beskrivelse af skadelidtes aktuelle helbredstilstand. Erklæringen supplerer de øvrige oplysninger, som selskabet har indhentet i form af kopi af relevante dele af fx egen læges journal, sygehusjournal, funktionsattester og kommunale sagsakter.

En erklæring skal indeholde en samlende og aktuel redegørelse for skadelidtes helbredstilstand. Speciallægen eller neuropsykologen skal i erklæringen redegøre for hændelsen og/eller sygdommens indtræden, og hvornår skadelidtes symptomer debuterede. Speciallægen eller neuropsykologen skal også redegøre for eventuelt forudbestående skader og sygdomme.

Speciallægen eller neuropsykologen skal beskrive skadelidtes efterfølgende sygdomsforløb, herunder en opsummering af tidligere undersøgelser, diagnoser og behandlinger. Desuden skal speciallægen eller neuropsykologen give en beskrivelse af skadelidtes subjektive gener mv. samt foretage en objektiv undersøgelse eller test af skadelidte og beskrive resultatet af denne.

På baggrund af disse oplysninger skal speciallægen eller neuropsykologen vurdere, om der rent sundhedsfagligt er sammenhæng mellem de gener, som skadelidte har, de fund, som lægen eller psykologen har gjort, og de undersøgelsesresultater, der måtte foreligge i sagen. Lægen eller psykologen skal endvidere vurdere, om alle behandlingsmuligheder er udtømte og eventuelt fremkomme med forslag til yderligere undersøgelse og behandling.

Speciallægen eller neuropsykologen skal ikke foretage en vurdering af skadelidtes eventuelle ret til erstatning.

I nogle tilfælde kan det være relevant med undersøgelse hos og erklæring fra mere end én speciallæge, fordi symptomer eller forløbet involverer flere lægefaglige specialer.

Speciallægeerklæringer adskiller sig fra funktionsattester ved, at speciallægen skriver på eget brevpapir og formulerer sig frit på baggrund af selskabets anmodning. Funktionsattesterne, derimod, består af en række spørgsmål, som speciallægen skal besvare. Besvarelsen består hovedsageligt af afkrydsning af foruddefinerede svarmuligheder. Spørgsmålene i funktionsattesterne er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen.