Politik

Forebyggelse af brand

Brand er en voldsom oplevelse, der i værste tilfælde kan medføre tab af liv. Forsikringsbranchen arbejder målrettet for forebyggelse af brande – hos private og erhvervslivet – og sikre tryghed i samfundet.

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 19.07.2023

Brande har store konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk og for det danske samfund. En brand påvirker tryghedsfølelsen hos de berørte, selvom forsikringen hjælper til at komme tilbage til en normal hverdag.

I 2021 blev der anmeldt næsten 42.000 forsikringsskader pga. brand, og omkostningerne løb op i mere end 3,2 mia. kr., og dertil kommer de store psykiske omkostninger og tab af affektionsværdier. For virksomheder betyder brand ofte driftstab, tab af markedsandele og i værste tilfælde afskedigelse af medarbejdere.

Behov for mere viden om årsager til brand

Brande skal forebygges, og vi skal hver gang lære af årsagen til én brand, så vi kan undgå, at den gentager sig. Derfor er det vigtigt, at vi samler viden om brandårsager og årsag til brandens forløb, så informationerne kan deles med relevante aktører. F&P arbejder derfor for, at der bliver nedsat en Brandkommission forankret under Social- og Boligstyrelsen, der systematisk kan indsamle data og viden om store brandskader.

F&P arbejder desuden for, at forsikringsselskaberne får bedre mulighed for at overtage et sikret brandsted efter politiets undersøgelser er afsluttet, så der kan laves supplerende undersøgelser af, hvad der er årsag til branden.

Brandsikkerhed i større beboelsesejendomme

F&P vil gøre det lettere for beboere i beboelsesejendomme at sikre en god brandsikkerhed. F&P vil derfor udvikle et brandeftersyn, hvor brandsikringen i tagkonstruktioner bliver gennemgået og registreret. Ved tagrenoveringer har F&P også bidraget til, at der findes tilgængelige og brandsikre løsninger på www.brandsikretage.dk.

Bæredygtighed og nye teknologier

For at komme i mål med den grønne omstilling kommer samfundet i fremtiden til at anvende flere bæredygtige materialer, både når vi bygger nyt og renoverer. Brandslukning kan blive udfordret af de nye materialer og byggemetoder, da vi endnu ikke ved nok om, hvordan de reagerer overfor brand. Den grønne omstilling og bæredygtighed er helt central for forsikringsbranchen, men det er samtidig vigtigt, at de materialer og måder, vi bygger på, er brandsikre. Det er derfor vigtigt, at borgere og virksomheder kan få viden om anvendte materialers egenskaber og reaktion over for brand og fugt fx ved opslag i BBR.

Energilagring og opladning af batterier

Samfundets elektrificering med flere elbiler og batteridrevne produkter, stiller nye krav til, hvordan vi forebygger og slukker brande fremover, så vi sikrer trygheden i det danske samfund samtidig med, at vi bliver mere bæredygtige. Der skal installeres sprinkling af parkeringskældre- og huse, så de kan håndtere brande i elbiler, og ladepladser skal placeres i dialog med redningsberedskabet, så det er muligt for beredskabet at slukke en eventuel brand. 

Skadede batterier, brug af defekt udstyr eller kopivarer kan være årsag til brand under opladning. F&P arbejder derfor for, at borgere får mere information om opbevaring af batterier under opladning, så flugtveje ikke er blokeret.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Christina Østergaard

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Christina Østergaard

Ingeniør