Helbredsoplysninger

Principper for indhentning af erklæring fra speciallæge m.fl.

Selskaberne følger syv principper i sager, hvor der indhentes erklæring fra speciallæge m.fl.

F&P’s bestyrelse henstiller, at selskaberne følger nedenstående principper i alle de sager, hvor det er nødvendigt at indhente:

 • En eller flere speciallægeerklæringer fra en speciallæge (ikke alment praktiserende læge).
 • En eller flere funktionsattester fra en speciallæge (ikke alment praktiserende læge).
 • En  eller flere erklæringer fra en neuropsykolog.

I det følgende benævnes alle tre ovenstående former for erklæring/attest under fællesbetegnelsen ”erklæring”.

Principperne har til formål at sikre en smidig, gennemsigtig og letforståelig proces for skadelidte og så vidt muligt, at valg af speciallæge eller neuropsykolog og/eller fagligt speciale sker i enighed mellem selskab og skadelidte. Selskaberne skal kunne dokumentere, at principperne er fulgt.

Principper

Inden selskabet beder om en erklæring udfyldt af en speciallæge eller neuropsykolog, orienterer selskabet derfor skadelidte om:

 1. At det er speciallægens eller neuropsykologens arbejde på et uvildigt grundlag at undersøge den skadelidte og på baggrund af undersøgelsen og skadelidtes helbredshistorik at komme med en udtalelse om vedkommendes aktuelle helbredstilstand.
 2.  At speciallægen eller neuropsykologen skal vurdere, om der er medicinsk sammenhæng mellem skadelidtes sygehistorie, de objektive fund og eventuelle parakliniske fund.
 3. At erklæringen er ét af mange elementer i selskabets vurdering af, om skadelidte har ret til erstatning og erstatningens størrelse.
 4.  At skadelidte selv kan foreslå en eller flere speciallæger eller neuropsykologer, jf. Princip 4.
 5.  At det er muligt at inddrage Nævnet for Speciallægevalg i valget enten, hvis selskab og skadelidte fra start er enige om, at der ikke kan opnås enighed, eller hvis selskab og skadelidte ikke kan blive enige om valget.

I praksis foregår valget af speciallæge eller neuropsykolog enten ved brug af udbudsportal, bookingportal eller – i enkelte tilfælde - ud fra offentligt tilgængelige lister over speciallæger som fx ”Find behandler” på sundhed.dk.

Selskabet giver skadelidte valget mellem et antal speciallæger eller neuropsykologer:

 1. Som den konkrete erklæring skal sendes i udbud hos,
 2. Som selskabet skal booke tid hos til udarbejdelse af erklæringen, eller 
 3. Som selskabet skal kontakte.

Om skadelidtes valg sker inden for a, b eller c, afhænger af selskabets normale praksis. Valget skal foretages under hensyntagen til Princip 3.

Skadelidte kan også selv foreslå en eller flere speciallæger, jf. Princip 4.

Det er vigtigt for alle parter, at skadelidtes sag afgøres så hurtigt, som det er lægefagligt og erstatningsretligt forsvarligt, ligesom det er afgørende, at sagen afgøres på et neutralt og kvalificeret sundhedsfagligt grundlag.

Det betyder, at der skal tages højde for en række forhold i valget af speciallæge eller neuropsykolog:

 1. Speciallægen eller neuropsykologen skal have det relevante faglige speciale,
 2. Speciallægen eller neuropsykologen skal have tid til at lave erklæringen inden for en rimelig tidshorisont, og
 3. Speciallægens eller neuropsykologens praksis skal være beliggende på et sted, der geografisk ligger i en rimelig afstand fra skadelidtes bopæl eller arbejde.

Det er også vigtigt, at den valgte speciallæge eller neuropsykolog laver velunderbyggede erklæringer, som belyser alle de relevante sider af sagen og underbygger sine faglige argumenter med udgangspunkt i sagens lægelige oplysninger, den objektive undersøgelse/den neuropsykologiske testning af skadelidte og skadelidtes subjektive gener.

Skadelidte kan også foreslå en eller flere speciallæger eller neuropsykologer, jf. Princip 3.

Selskabet er ikke forpligtet til at acceptere en speciallæge eller neuropsykolog, som skadelidte har været eller fortsat er i behandling hos, eller den speciallæge eller neuropsykolog, som skadelidte foreslår.

Det er vigtigt, at skadelidte er orienteret om selskabets anmodning til speciallægen eller neuropsykologen og erklæringen. Selskabet giver derfor af egen drift skadelidte nem adgang til såvel anmodning som erklæring.

Selskabet orienterer skadelidte om de relevante klagemuligheder, herunder at skadelidte altid er velkommen til at kontakte selskabet eller selskabets klageansvarlige, hvis skadelidte er utilfreds med processen for valg af speciallæge eller neuropsykolog.

Procesklage til Ankenævnet for Forsikring

Selskabet fortæller også skadelidte, at det er muligt at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis skadelidte ikke mener, at selskabet har fulgt branchens principper for indhentning af erklæring. Ankenævnet for Forsikring forholder sig så til, om selskabet kan dokumentere, at nærværende principper er fulgt.

Der kan dog som udgangspunkt ikke klages til Ankenævnet for Forsikring over processen for valg af speciallæge, hvis valget er foregået med inddragelse af Nævnet for Speciallægevalg, medmindre selskabet ikke:

 • Har fremsendt fyldestgørende oplysninger om de (op til) tre konkrete speciallæger, som nævnet har foreslået eller
 • Har oplyst korrekt om, hvorvidt den valgte speciallæge eller neuropsykolog har tid eller lyst til at lave erklæringen.

Klage over indholdet i erklæringen

Hvis skadelidte er utilfreds med undersøgelsen hos speciallægen eller neuropsykologen og/eller erklæringens faglige indhold, henviser selskabet til de til enhver tid eksisterende klagemuligheder i sundhedsvæsenet.

Hvis skadelidtes klage ender med, at der udtales kritik af speciallægen eller neuropsykologen, genoptager selskabet på anmodning fra skadelidte personskadesagen, og processen for valg af speciallæge eller neuropsykolog starter forfra. Når der foreligger en ny erklæring, træffer selskabet ny afgørelse.

Klage over selskabets afgørelse

Hvis skadelidte er utilfreds med selskabets afgørelse i sagen, henvises der til de relevante klageinstanser.

Hvis selskab og skadelidte ikke kan blive enige om valg af speciallæge eller neuropsykolog eller relevantfagligt speciale, eller hvis selskab og skadelidte fra start er enige om, at der ikke kan opnås enighed herom, kan parterne bede Nævnet for Speciallægevalg om hjælp.

Nævnet for Speciallægevalg foreslår 1-3 konkrete speciallæger eller neuropsykologer, som selskabet derefter giver skadelidte frit valg imellem, og/eller relevant lægefagligt speciale. Nævnet for Speciallægevalg kan af egen drift foreslå, at der indhentes mere end én speciallægeerklæring. Det vil i så fald være, fordi sagens akter begrunder et behov for flere lægefaglige vinkler på sagen.

Dokument ikon
PDF

Anmodning om speciallægeerklæring

Dokument ikon
WORD

Anmodning om neuropsykologisk erklæring