Branchesamarbejde

Forbrugerforsikringer

F&P har i samarbejde med medlemmerne udarbejdet nogle vejledende betingelser, henstillinger og vejledninger, som særligt gælder på forbrugerområdet

Forsikringsbetingelserne er forhandlet med Forbrugerrådet, og dækker de fleste familiers behov for familieforsikring - dvs. indbo-, ansvars- og retshjælpsforsikring.

Selskaberne bestemmer selv, i hvilket omfang de vil tilbyde andre forsikringsprodukter/familieforsikringer i tilknytning til Familiens basisforsikring II.

Det henstilles til medlemmerne, at der i sager, som anfægtes ved Ankenævnet for Forsikring, automatisk ydes retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko.

Hvis en klager opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces, har han automatisk fri proces til at føre sagen videre ved domstolene. Det følger af retsplejelovens § 335 a.

Er klageren derimod over fri procesgrænsen, er han henvist til at søge retshjælp hos sit forsikringsselskab. Der er ikke tvivl om, at han - efter at have vundet sagen i ankenævnet - har rimelig grund til at føre proces. Men dels er der jo på normal vis en selvrisiko, som skal betales, dels kan det ikke udelukkes, at sagsgenstanden er så lille, at nogle selskaber vil hævde, at den falder under bagatelgrænsen.

F&P's bestyrelse har besluttet at henstille til medlemmerne, at selskaberne automatisk skal yde retshjælpsdækning i tilfælde, hvor et selskab har nægtet at følge en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring, der helt eller delvist har givet forsikringstager medhold. I disse tilfælde skal ses bort fra selvrisikoen. Med automatisk menes, at der ikke foretages nogen rimelighedsvurdering, og at en eventuel bagatelgrænse ikke kan gøres gældende.

Det vil typisk, men ikke i alle tilfælde, være samme selskab, der har anfægtet sagen, som også skal give retshjælp. Uanset om det er et andet selskab, henstilles det, at der ydes retshjælp, idet et sådant generelt tilsagn vil kunne medvirke til at bedre branchens image.

Ankenævnets sekretariat er samtidig med udsendelsen af denne medlemshenstilling blevet opfordret til at orientere klagerne om den automatiske retshjælpsdækning uden beregning af selvrisiko, når klageren orienteres om, at en kendelse er blevet anfægtet.