Politik og holdninger

Sundhedspolitik

Forsikrings- og pensionsbranchen supplerer det offentlige sundhedsvæsen. Derfor arbejder F&P for at sikre branchen en synlig position som en integreret del af sundhedsområdet samt en troværdig samarbejdspartner i udviklingen af et bæredygtigt sundhedsvæsen og en sund og tryg befolkning.

Relateret til: Sundhed og forebyggelse
Publiceret 21.07.2023

Branchen supplerer det offentlige sundhedstilbud

Forsikrings- og pensionsbranchen supplerer det offentlige sundhedstilbud og er særligt med til at sikre lønmodtagernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet i tilfælde af sygdom og skade. Det holder sygefraværet nede og bidrager dermed til at styrke arbejdsudbuddet. 

Branchen er altså ikke et sundhedsvæsen, men en samarbejdspartner på sundhedsområdet, der ved tidlig indsats supplerer den offentlige velfærd med initiativer, der forebygger, at fysiske og psykiske skavanker bliver til skader, der kræver behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

Branchens model er afhængig af et stærkt offentligt sundhedsvæsen, for bliver folk ikke udredt og behandlet tilstrækkeligt, så bliver udgifterne til sundhedsforsikringer og tab af erhvervsevne uoverstigelige. 

I F&P er vi optaget af at understøtte vores branche i et konstruktivt samarbejde med de offentlige sundhedsaktører og sikre de bedst mulige snitflader mellem offentlig og privat leveret sundhed. Det gør vi ud fra følgende pejlemærker:

  1. Vi bakker op om et stærkt offentligt finansieret sundhedsvæsen, hvor politikerne løbende forventningsafstemmer både kvaliteten og omfanget af ydelserne med borgerne.
  2. Forsikrings- og pensionsbranchen er en del af velfærden. Vi anerkender dilemmaer omkring A- og B-hold, og vi har som branche et ansvar for at være opmærksom herpå. Det er vi fx ved at bidrage med brede og kollektive løsninger og ved at udvikle løsninger, der tilbyder borgerne forsikringsalternativer til egenbetaling af de sundhedsydelser, der ikke finansieres af offentlige midler.
  3. Vi arbejder for at skabe mere sammenhængende patientforløb på tværs af offentlige og private tilbud ved at sætte borgeren i centrum.
  4. Vi arbejder som branche for at fremme løsninger, der bidrager med innovation og nytænkning på sundheds- og forebyggelsesområdet.
  5. Vi anerkender, at sundhedsvæsenet oplever knaphed på arbejdskraft, og at der er mange dilemmaer knyttet hertil. Vi har som branche et ansvar for at være opmærksom herpå ved fx at bidrage til et effektivt samspil via øget brug af digitale løsninger..
Dokument ikon
Publikation

Forsikrings- og pensionsbranchens bidrag til danskernes sundhed

Det danske sundhedsvæsen er ikke kun offentligt

Sundhedsområdet i Danmark er ikke kun offentligt finansieret. Den offentligt finansierede andel er dog størst og tæller bl.a. akut- og hospitalsbehandling samt almen praksis. Derudover er der den helt privat finansierede del, og så er der en væsentlig forsikringsfinansieret del, som psykologbehandling, fysioterapi og kiropraktik, der får stadig stigende betydning. Fx er branchens bidrag på psykologområdet – målt i kroner – omtrent på niveau med det offentlige bidrag.

Politik og holdninger: Sundhedsforsikringer

I 2022 havde 2,7 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Gå til side arrow-right

Fremtidens sundhed

Sundhedsvæsenet er under pres. Det skyldes bl.a. den demografiske udvikling med flere ældre og færre hænder – både til at drive velfærdsstaten fremad med skatteindbetalinger, men også helt konkret til at løfte opgaverne på sundhedsområdet. En af de største udfordringer for det danske sundhedsvæsen er rekruttering af medarbejdere til sundheds - og ældreområdet. Derfor opfordrer vi til, at branchens bidrag tænkes med ind i de politiske overvejelser om det samlede sundhedsvæsen. 

Det kræver, at politikerne giver svar på spørgsmål som:

  • Hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen, der også i fremtiden imødekommer danskernes forventninger?
  • Hvilke ydelser skal være offentligt finansieret for alle – og hvilke ydelser kan med rimelighed pålægges hel eller delvis egenbetaling? 

Uden en politisk stillingtagen forudser vi, at efterspørgsel efter forsikringsfinansierede sundhedsydelser vil fortsætte med at stige, særligt på områder med egenbetaling og lang ventetid. 

F&P mener, at det bør være et politisk valg, hvad der er offentligt finansieret sundhed – og hvad der ikke er. Men branchen er klar til at bygge ovenpå den offentlige velfærd og supplere med kollektive ordninger, hvor der er behov for og efterspørgsel efter det hos danskerne.

F&P’s sundhedspolitiske strategi

I forsikrings- og pensionsbranchen arbejder vi for at fremme befolkningens fysiske og mentale helbred. Branchen ønsker desuden med sin indsats at være med til at reducere ulighed i sundhed og arbejder for, at færre skal miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og trække på deres pensionsmidler før tid. 

Det stærke bidrag branchen yder til samfundet, ønsker vi at vise og formidle til såvel befolkningen som beslutningstagere og øvrige interessenter. 

Vi ønsker også at styrke dialogen og samspillet med andre aktører på sundhedsområdet – offentlige såvel som private. Det gælder blandt andet på dataområdet, hvor vi med borgeren i centrum arbejder for smidigere brugerrejser og udvikling af nye innovative og digitale løsninger, der kan understøtte danskernes sundhed.

Dokument ikon
PDF

F&P's Sundhedspolitiske strategi 2021-2024

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Mie Roesen Rasbech Jensen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i sundhed og forebyggelse

Mie Roesen Rasbech Jensen

Chefkonsulent